Tribina HVIDR-a RH
04.04.2023.

autor Hvidra RH

o realizaciji odredaba Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata

i članovima njihovih obitelji

Temeljem provođenja plana i programa, dana 09. ožujka 2023. održana je Tribina u organizaciji Zajednice županijskih zajednica, udruga i članova HVIDR-a RH, u poslovnim prostorijama udruge u Zagrebu, sa početkom u 12,30  sati.

Tema Tribine je bila rasprava o realizaciji odredaba Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N. br.121/17, 98/19  i 84/21), sa posebnim naglaskom na provedbu odredaba o ostvarivanju statusa HRVI-a, radu liječničkih komisija, ostvarivanju prava iz mirovinskog osiguranja, realizaciji stambenog zbrinjavanja HRVI-a, radu veteranskih centara, zahtjevima HVIDR-a RH u svezi usklađivanja invalidnina HRVI-a sa porastom plaća u RH, izvješću o najavi odluke Vlade RH o ukidanju 10%-nog smanjenja invalidskih mirovina, utvrđivanju mjerila i kriterija MHB o raspisivanju javnih poziva za dodjelu financijskih sredstava u svezi provedbe aktivnosti projekata za krovne braniteljske udruge iz Domovinskog rata, pravima pripadnika HVO-a, te ostalim pitanjima o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji.

Tribina je održana nakon sjednica tijela HVIDR-a RH, na kojoj je sudjelovalo 40 sudionika, članova Predsjedništva i Glavnog odbora, odnosno predsjednika županijskih zajednica udruga na području RH, kao i predsjednik HVIDR-a HVO Herceg-Bosne, te predstavlja nastavak prvog dijela rasprave o pravima hrvatskih branitelja započete u Virovitici 22. listopada 2022. godine.

Na pitanja sudionika odgovarali su predstavnici nadležnih tijela, Ivica Akmadža, glavni tajnik Ministarstva hrvatskih branitelja, Ivo Bulaja, zamjenik ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Suzana Filipović, pomoćnica ravnatelja za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja, doplatka za djecu i nacionalne naknade za starije osobe.

Posebno su pozdravljeni prijedlozi Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike kojim su usvojeni prijedlozi HVIDR-a RH, te su upućene u javno savjetovanje Izmjene zakona o smanjenju mirovina ostvarenih po posebnim propisima, kojima se predlaže ukidanje 10%-tnog smanjenja istih mirovina, među kojima branitelja i članova njihovih obitelji, a koje je uvedeno u vrijeme krize 2010. godine, te će se ukidanje provesti u dva navrata i to na način da će se 5% ukinuti 1. srpnja 2022., dok će se preostalih 5% ukinuti od 01.01.2024. godine, kada će zakon i prestati važiti.

Također su pozdravljene najave Izmjena zakona o doprinosima prema kojima se od 01. travnja 2023. godine, ukida obveza plaćanja doprinosa na obvezno zdravstveno osiguranje po stopi od 3%, te će se od navedenog datuma isplaćivati veći iznos neto mirovine hrvatskih branitelja i HRVI-a, dok se još uvijek čeka rješenje po zahtjevima HVIDR-a RH u svezi usklađivanja invalidnina HRVI-a sa porastom plaća u RH.

Sudionici su istaknuli dobru suradnju između udruga i Ministarstva hrvatskih branitelja, Središnje službe i nadležnih područnih ureda HZMO-a, te su iskazali zadovoljstvo organizacijom, načinom edukacije i kvalitetnom raspravom koja je uvelike doprinijela povećanju njihovog znanja, informiranosti, psihosocijalnog osnaživanja i edukacije o njihovim pravima, kao i aktivnostima Ministarstva i HZMO-a, a posebice mogućnosti prijenosa stečenih znanja njihovim članovima u sustavu HVIDR-a RH i HVIDR-a HVO Herceg-Bosne.