Uspješno održana fokus grupa 9. Centra znanja za društveni razvoj
17.06.2024.

autor Hvidra RH

Uspješno održana fokus grupa 9. Centra znanja za društveni razvojRasprava o novim modelima održivosti i otpornosti udruga iz Domovinskog rata –

U prostorijama Zajednice županijskih zajednica, udruga i članova HVIDR-a RH u Zagrebu, 12. lipnja 2024., održana je fokus grupa koja je okupila predstavnike udruga iz Domovinskog rata te stručnjaka s Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar. Na sastanku je raspravljano o novim modelima održivosti i otpornosti organizacija civilnog društva koje djeluju u okviru područja djelovanja 9. Centra znanja za društveni razvoj.

Sastanku je nazočilo 19 od 20 pozvanih sudionika, a nekoliko udruga imalo je više predstavnika kako bi osigurali kvalitetnu raspravu unutar njihovih djelokruga rada. Tri udruge su, zbog nepredviđenih okolnosti, bile spriječene sudjelovati na fokus grupi. Diskusija je bila živa i produktivna, s ciljem evaluacije predloženih modela i razvijanja inovativnih ideja koje bi mogle pridonijeti stabilnosti, otpornosti i održivosti udruga.

Zaključci fokus grupe jasno podržavaju inicijativu za donošenje Zakona o osnivanju Zaklade za sustavno financiranje i razvoj udruga iz Domovinskog rata, kao i inicijativu za darovanje nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske udrugama. Također, odlučeno je dostaviti prijedloge Ministarstvu hrvatskih branitelja radi održavanja tematskog radnog sastanka sa svim krovnim udrugama te formiranja radne skupine za izradu konačnog prijedloga novih modela održivosti i otpornosti.

Ovi zaključci bit će dostavljeni i Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva kako bi se uključili u dokument “Civilno društvo 2030”, sukladno Sporazumu o razvojnoj suradnji za 2024. godinu. Skup je bio korak naprijed u jačanju suradnje i sinergije između udruga, stručne zajednice i državnih institucija, usmjeren na unapređenje uvjeta i mogućnosti za rad udruga iz Domovinskog rata.

FOKUS GRUPA 9. CENTRA ZNANJA ZA DRUŠTVENI RAZVOJ


ZAKLJUČCI SA PROVEDENE RASPRAVE O NOVIM MODELIMA ODRŽIVOSTI I OTPORNOSTI
UDRUGA IZ DOMOVINSKOG RATA


Temeljem Pravila o standardima i načinu provođenja Razvojne suradnje u području Centara znanja,
Sporazuma o razvojnoj suradnji za 2024. godinu, u skladu sa uputama Nacionalne zaklade za razvoj civilnog
društva, u organizaciji Zajednice županijskih zajednica, udruga i članova HVIDR-a RH, dana 12. lipnja 2024.
održana je fokus grupa 9. Centra znanja odnosno rasprava o prijedlogu novih modela otpornosti i održivosti
udruga iz Domovinskog rata.


Fokus grupa je održana u uredu HVIDR-a RH, Galovićeva 10 u Zagrebu.


Na fokus grupu je pozvano 20 sudionika predstavnika udruga iz Domovinskog rata u području djelovanja 9.
Centra znanja odabranih prema potpuno različitim specifičnim kriterijima (teritorijalni ustroj, datum osnivanja, kontinuitet rada, broj članica i članova, broj zaposlenih, načini financiranja i dr.) i to: predstavnika udruga članica u sustavu HVIDR-a RH i ostalih udruga iz Domovinskog rata (braniteljsko-stradalničke populacije, uključujući prethodno navedene kriterije) i znanstvenik s Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar.


Fokus grupi je nazočilo 19 sudionika od kojih su neke udruge imale više predstavnika radi provođenja
kvalitetne rasprave u njihovu djelokrugu rada, dok su predstavnici 3 pozvane udruge zbog nepredviđenih
okolnosti bili spriječeni nazočiti sastanku iz opravdanih razloga.


U raspravi u sudjelovali svi nazočni predstavnici udruga koji su, u suradnji sa znanstvenikom sa Instituta
društvenih znanosti Ivo Pilar, kao oblik kvalitativnog istraživanja, raspravljali o njihovim zapažanjima,
mišljenjima, uvjerenjima i stavovima o dosadašnjim iskustvima u radu udruga, kao i predloženom novom
modelu otpornosti i održivosti organizacija iz područja djelovanja 9. Centra znanja.


Cilj održavanja fokus grupe je bila evaluacija predstavljenih modela, a rasprava provedena uključivanjem
različitih dionika, u suradnji sa predstavnikom znanstvene zajednice, dovela je do razvoja inovativnih ideja
vezanih za usvajanje prijedloga novih modela održivosti i otpornosti udruga iz Domovinskog rata, kao i samu
realizaciju istih, zahvaljujući dijeljenju stručnog znanja i iskustava sudionika.


Nakon provedene analize, vrednovanja i održane rasprave, jednoglasno su doneseni slijedeći


Z A K LJ U Č C I:

 1. Podržavaju se prijedlozi Zajednice županijskih zajednica, udruga i članova HVIDR-a RH u svezi
  usvajanja novih modela održivosti i otpornosti organizacija civilnog društva u području djelovanja 9.Centra znanja za društveni razvoj u svrhu doprinosa stabilnosti, otpornosti i održivosti udruga
  iz Domovinskog rata i to: inicijative za donošenje Zakona o osnivanju Zaklade za sustavno
  financiranje i razvoj udruga iz Domovinskog rata, kao i inicijative za darovanje nekretnina u
  vlasništvu Republike Hrvatske udrugama iz Domovinskog rata.
 2. Određuje se dostava istih prijedloga Ministarstvu hrvatskih branitelja radi održavanja tematskog
  radnog sastanaka sa svim krovnim udrugama iz Domovinskog rata, te osnivanja radne skupine
  sastavljene od predstavnika udruga, stručnjaka i predstavnika resornih nadležnih državnih
  institucija, radi izrade konačnog prijedloga gore navedenih inicijativa, uključujući potrebu
  izmjene svih vezanih zakonskih i podzakonskih akata, u svrhu dostave istih na usvajanje Vladi RH
  i Hrvatskom saboru.
 3. Određuje se dostava ovih zaključaka Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva radi
  uključivanja istih u zajednički dokument „Civilno društvo 2030“ temeljem Sporazuma o razvojnoj
  suradnji za 2024. godinu.